Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inhoudsopgave

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen

Artikel 1 –  Onderwerp en doelstellingen (Overwegingen 12345678910111213)
Artikel 2 –  Materieel toepassingsgebied (Overwegingen 1415161718192021)
Artikel 3 –  Territoriaal toepassingsgebied (Overwegingen 22232425)
Artikel 4 –  Definities (Overwegingen 262728293031323334353637)

HOOFDSTUK II
Beginselen

Artikel 5 –  Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens (Overweging 39)
Artikel 6 –  Rechtmatigheid van de verwerking (Overwegingen 4041424344454647484950155)
Artikel 7 –  Voorwaarden voor toestemming (Overwegingen 32334243)
Artikel 8 –  Voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij (Overweging 38)
Artikel 9 –  Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (Overwegingen 515253545556)
Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Artikel 11 – Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist (Overwegingen 5764)

HOOFDSTUK III
Rechten van de betrokkene

Afdeling 1 – Transparantie en regelingen
Artikel 12 – Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene (Overwegingen 5859)

Afdeling 2 – Informatie en toegang tot persoonsgegevens
Artikel 13 – Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld (Overwegingen 606162)
Artikel 14 – Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen
Artikel 15 – Recht van inzage van de betrokkene (Overwegingen 6364)

Afdeling 3 – Rectificatie en wissing van gegevens
Artikel 16 – Recht op rectificatie (Overweging 65)
Artikel 17 – Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) (Overwegingen 6566)
Artikel 18 – Recht op beperking van de verwerking (Overweging 67)
Artikel 19 – Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
Artikel 20 – Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Overweging 68)

Afdeling 4 – Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
Artikel 21 – Recht van bezwaar (Overwegingen 6970)
Artikel 22 – Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (Overwegingen 7172)

Afdeling 5 – Beperkingen
Artikel 23 – Beperkingen (Overweging 73)

HOOFDSTUK IV
Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Afdeling 1 – Algemene verplichtingen
Artikel 24 – Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Overwegingen 7475767783)
Artikel 25 – Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (Overwegingen 78)
Artikel 26 – Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (Overwegingen 79)
Artikel 27 – Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers (Overweging 80)
Artikel 28 – Verwerker (Overweging 81)
Artikel 29 – Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
Artikel 30 – Register van de verwerkingsactiviteiten (Overwegingen 133982)
Artikel 31 – Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 – Persoonsgegevensbeveiliging
Artikel 32 – Beveiliging van de verwerking (Overwegingen 8374757677)
Artikel 33 – Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit (Overwegingen 75858788)
Artikel 34 – Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene (Overwegingen 75868788)

Afdeling 3 – Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging
Artikel 35 – Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Overwegingen 75848990919293)
Artikel 36 – Voorafgaande raadpleging (Overwegingen 949596)

Afdeling 4 – Functionaris voor gegevensbescherming
Artikel 37 – Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming (Overweging 97)
Artikel 38 – Positie van de functionaris voor gegevensbescherming (Overweging 97)
Artikel 39 – Taken van de functionaris voor gegevensbescherming (Overweging 97)

Afdeling 5 – Gedragscodes en certificering
Artikel 40 – Gedragscodes (Overwegingen 9899)
Artikel 41 – Toezicht op goedgekeurde gedragscodes
Artikel 42 – Certificering (Overweging 100)
Artikel 43 – Certificeringsorganen

HOOFDSTUK V
Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Artikel 44 – Algemeen beginsel inzake doorgiften (Overwegingen 101102)
Artikel 45 – Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten (Overwegingen 103104105106107)
Artikel 46 – Doorgiften op basis van passende waarborgen (Overwegingen 108109)
Artikel 47 – Bindende bedrijfsvoorschriften (Overweging 110)
Artikel 48 – Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen
Artikel 49 – Afwijkingen voor specifieke situaties (Overwegingen 111112113114115116)
Artikel 50 – Internationale samenwerking voor de bescherming van persoonsgegevens

HOOFDSTUK VI
Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 1 – Onafhankelijkheid
Artikel 51 – Toezichthoudende autoriteit (Overwegingen 117118119)
Artikel 52 – Onafhankelijkheid (Overwegingen 118120)
Artikel 53 – Algemene voorwaarden voor de leden van de toezichthoudende autoriteit (Overweging 121)
Artikel 54 – Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 – Competentie, taken en bevoegdheden
Artikel 55 – Competentie (Overweging 122)
Artikel 56 – Competentie van de leidende toezichthoudende autoriteit (Overwegingen 124125126127128)

Artikel 57 – Taken (Overwegingen 123132)
Artikel 58 – Bevoegdheden (Overweging 129)
Artikel 59 – Activiteitenverslagen

HOOFDSTUK VII
Samenwerking en coherentie

Afdeling 1 – Samenwerking
Artikel 60 – Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten (Overwegingen 124125126127128130131)
Artikel 61 – Wederzijdse bijstand (Overwegingen 133)
Artikel 62 – Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende autoriteiten (Overweging 134)

Afdeling 2 – Coherentie
Artikel 63 – Coherentiemechanisme (Overweging 135)
Artikel 64 – Advies van het Comité (Overweging 136)
Artikel 65 – Geschillenbeslechting door het Comité
Artikel 66 – Spoedprocedure (Overwegingen 137138)
Artikel 67 – Uitwisseling van informatie

Afdeling 3 – Europees Comité voor gegevensbescherming
Artikel 68 – Europees Comité voor gegevensbescherming (Overweging 139)
Artikel 69 – Onafhankelijkheid (Overweging 139)
Artikel 70 – Taken van het Comité (Overweging 139)
Artikel 71 – Rapportage
Artikel 72 – Procedure
Artikel 73 – Voorzitter
Artikel 74 – Taken van de voorzitter
Artikel 75 – Secretariaat (Overweging 140)
Artikel 76 – Vertrouwelijkheid

HOOFDSTUK VIII
Beroep, aansprakelijkheid en sancties

Artikel 77 – Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Overweging 141)
Artikel 78 – Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit (Overweging 143)
Artikel 79 – Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker (Overweging 145)
Artikel 80 – Vertegenwoordiging van betrokkenen (Overweging 142)
Artikel 81 – Schorsing van de procedure (Overweging 144)
Artikel 82 – Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid (Overwegingen 146147)
Artikel 83 – Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten (Overwegingen 148150151)
Artikel 84 – Sancties (Overwegingen 149152)

HOOFDSTUK IX
Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

Artikel 85 – Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie (Overweging 153)
Artikel 86 – Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten (Overweging 154)
Artikel 87 – Verwerking van het nationaal identificatienummer
Artikel 88 – Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding (Overweging 155)
Artikel 89 – Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden (Overwegingen 156157158159160161162163)
Artikel 90 – Geheimhoudingsplicht (Overweging 164)
Artikel 91 – Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen (Overweging 165)

HOOFDSTUK X
Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

Artikel 92 – Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie (Overwegingen 166167168169170)
Artikel 93 – Comitéprocedure

HOOFDSTUK XI
Slotbepalingen

Artikel 94 – Intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Overweging 171)
Artikel 95 – Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG (Overweging 173)
Artikel 96 – Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten
Artikel 97 – Commissieverslagen
Artikel 98 – Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming
Artikel 99 – Inwerkingtreding en toepassing

Scroll naar boven